ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

Από 27 Φεβρουαρίου έως 27 Μαρτίου 2017 οι αιτήσεις για τις Νέες Άδειες Φύτευσης Οινάμπελων. Επικοινωνήστε μαζί μας για τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβολής της αίτησης.


 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ/ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα το πρόγραμμα «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη (ΠΑΑ) της Ελλάδας περιόδου 2014-2020».

Ενισχυόμενες δράσεις:

α) ΔΡΑΣΗ 4.2.1 Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι (γεωργικό προϊόν)

β) ΔΡΑΣΗ 4.2.2 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εκτός Παραρτήματος Ι (Μη γεωργικό προϊόν)

γ) ΔΡΑΣΗ 4.2.3 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από επαγγελματίες αγρότες.

Δικαιούχοι:

Ενισχύονται επαγγελματίες αγρότες, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Προϋπολογισμούς:

Δράση    Κατώτ. αιτούμενος προϋπολ.   Ανώτ. αιτούμενος προϋπολ.

4.2.1        100.000,00 €                             10.000.000,00 €

4.2.2        100.000,00 €                               5.000.000,00 €

4.2.3         50.000,00                                   300.000,00 €

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται από 35% έως 75% των επιλέξιμων δαπανών της αίτησης στήριξης (ανάλογα το υπομέτρο και τον προϋπολογισμό).

΄΄Βιολογική Γεωργία/ Βιολογική Κτηνοτροφία΄΄

 Ξεκινά από 24/01/2017 έως 22/02/2017  η υποβολή προτάσεων για το Μέτρο  11.

 Δικαιούχοι  του μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί.

   ΠΟΣΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ:

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ €/στρέμμα/έτος

 

Υφιστάμενοι Νεοεισερχ/νοι

Ελαιοκομία

50,5

67,9

Σταφίδα

63,6

71,9

Επιτραπέζια σταφύλια

90

90

Σταφύλια οινοποιήσιμα

65,7

84,5

Μηλοειδή

53,2

64,4

Πυρηνόκαρπα

90

90

Εσπεριδοειδή

33,4

34,5

Αραβόσιτος κτηνοτροφικός

60

60

Αραβόσιτος εδώδιμος

54,4

56,3

Χειμερινά σιτηρά

12

12,2

Ρύζι

44,6

37,1

Μηδική , τριφύλλι

57,4

58,5

Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή

49,1

43

Όσπρια

49,1

45,6

Βαμβάκι

51,6

49,6

Λινάρι, ελαιοκράμβη, Ηλίανθος, Σόργο

και άλλες αροτραίες καλλιέργειες

49,3

52,9

Αρωματικά-Φαρμακευτικά φυτά

60

60

 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΟΥ

Νεοεισερχόμενοι

Υφιστάμενοι

Αιγοπρόβατα

211

247

Βοοειδή με κρεατοπαραγωγική/ μικτή κατεύθυνση

267

280

Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση

333

347

 Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας!


ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ- ΠΑΑ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΣΥΝΤΟΜΑ1. ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ- ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ (η προκήρυξη αναμένεται έως τέλος ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017)

Ενισχύσεις που θα φτάσουν έως και 90 ευρώ/ στρέμμα και 34 ευρώ/ ζώο αντίστοιχα.

2. ΜΕΤΡΟ 4.2 – ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ Ή ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (η προκήρυξη αναμένεται αρχές του 2017)

 Ποσοστά ενίσχυσης που θα φτάσουν έως και 75%  σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες αγρότες που εμπορεύονται γεωργικά και μη γεωργικά προϊόντα.

      3. ΔΡΑΣΕΙΣ CLLD/ LEADER (η προκήρυξη αναμένεται αρχές του 2017)

Ενίσχυση γεωργών και μη γεωργών στις επιλέξιμες περιοχές για επενδύσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με ποσοστά ενίσχυσης έως και 100%

 4. ΜΕΤΡΟ 4.1- ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΛΛΕΥΣΕΙΣ- ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ (η προκήρυξη αναμένεται στα μέσα του 2017)

Δράση 1:

Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης (μηχανολογικός εξοπλισμός, εγκαταστάσεις, κ.λ.π.)

Ενισχύονται επενδύσεις που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα των εκμεταλλεύσεων. Προτεραιότητα δίνεται στον τομέα των οπωροκηπευτικών, της αιγοπροβατοτροφίας, την παραγωγή ζωοτροφών και καλλιέργειες προσαρμοσμένες στην κλιματική αλλαγή.


Προϋπολογισμούς: έως 500.000 ευρώ


 Δράση 2:

Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος


Ενισχύονται επενδύσεις που συμβάλουν στην εξοικονόμηση ύδατος και στην αειφόρο διαχείριση των υδατικών πόρων συμπεριλαμβανομένης και της αποθήκευσης του νερού σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης.


Προϋπολογισμούς: έως 150.000 ευρώ


 Δράση 3:

Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος


Ενισχύονται επενδύσεις που συμβάλλουν στην ορθή διαχείριση των κτηνοτροφικών αποβλήτων και στη στροφή προς μία γεωργία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα η οποία στηρίζεται στην αύξηση της χρήσης των ΑΠΕ.


Προϋπολογισμούς: έως 150.000 ευρώ και έως 200.000 ευρώ για διαχείριση αποβλήτων.


Ποσοστά ενίσχυσης έως 75%         

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι επενδύσεις για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών της εκμετάλλευσης- φωτοβολταικά συστήματα.

        5.ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΣΠΑ 2014-2020

 
Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ, στα οποία θα μπορούν να υποβληθούν, μεταξύ άλλων, προτάσεις για επενδυτικά σχέδια που θα αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων ελαιοτριβείων. Πρόκειται για τις εξής δράσεις:

  • "Ενίσχυση Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας"
  • "Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας"

Με τη συγκεκριμένη απόφαση, δίνονται νέες δυνατότητες απλοποιημένης αδειοδότησης περιβαλλοντικών όρων και λειτουργίας. Έτσι, με την υπαγωγή τους στην απλοποιημένη διαδικασία των ΠΠΔ, οι ελαιουργοί θα μπορούν πλέον:

  • να διαθέσουν τα απόβλητα των ελαιουργείων τους ως υδρολίπανση των ελαιώνων, που αποτελεί μια καλή περιβαλλοντική πρακτική που εφαρμόζεται εδώ και 15 χρόνια σε χώρες όπως η Ιταλία, η Πορτογαλία κ.ά.
  • να μεταφέρουν τα απόβλητα των ελαιουργείων τους, ανά περιοχή ενδιαφέροντος, σε κεντρικούς βιομηχανικούς φορείς επεξεργασίας αποβλήτων, δημιουργώντας τελικά παραγόμενα προϊόντα υψηλής ζήτησης, με μεγάλη προστιθέμενη αξία
  • να αποθηκεύουν τα απόβλητα των ελαιουργείων τους σε εδαφοδεξαμενές, όπου μέσω κατάλληλης διεργασίας να εξατμίζονται χωρίς άλλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

                  

        6. ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ

Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε Νέα- Ανακοινώσεις.


Web Design & Web Development eled Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου