1) Άδειες φύτευσης αμπέλου 2016

Από την Παρασκευή το µεσηµέρι αναρτήθηκαν τα νέα δικαιώµατα φύτευσης αµπέλου  στην ιστοσελίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (www.minagric.gr) όπου περιλαµβάνεται το όνοµα του δικαιούχου µαζί µε τη βαθµολογία ανά όνοµα, για περίπου 2.944 αγροτεµάχια, από τα 3.914 που είχαν αιτηθεί αρχικώς οι δικαιούχοι.
 Το έντυπο της χορήγησης της άδειας µπορούν να το προµηθευτούν οι δικαιούχοι µέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Αίτηση Αδειών Φύτευσης Αµπέλου», αλλιώς, σε περίπτωση αδυναµίας, η εκτύπωση µπορεί να πραγµατοποιηθεί από την αρµόδια ∆ΑΟΚ που ανήκει το υπό φύτευση τεµάχιο/α.
Εφόσον η άδεια που χορηγήθηκε αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 50% της έκτασης που ζητείται στην αίτηση, ο αιτών µπορεί να αρνηθεί την άδεια µέσα σε ένα µήνα από την ηµεροµηνία (δηλαδή έως το Σεπτέµβριο) κατά την οποία χορηγήθηκε η άδεια, χωρίς να υποστεί κυρώσεις.

2) Νέοι Αγρότες 2016

Αναμένεται πολύ σύντομα η επίσηµη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος των Νέων Γεωργών, µε τους ενδιαφερόµενους, εφόσον προχώρησαν σε αίτηση ΟΣΔΕ, να καλούνται πλέον να γραφτούν στο Μητρώο Αγροτών ώστε να µπορέσουν να υποβάλλουν φάκελο ενίσχυσης.

3) Θεσμός της Οικοτεχνίας

Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε Νέα- Ανακοινώσεις.
Web Design & Web Development eled Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου