ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ- ΠΑΑ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΣΥΝΤΟΜΑ1. ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ- ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ (η προκήρυξη αναμένεται έως τέλος ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017)

Ενισχύσεις που θα φτάσουν έως και 90 ευρώ/ στρέμμα και 34 ευρώ/ ζώο αντίστοιχα.

2. ΜΕΤΡΟ 4.2 – ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ Ή ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (η προκήρυξη αναμένεται αρχές του 2017)

 Ποσοστά ενίσχυσης που θα φτάσουν έως και 75%  σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες αγρότες που εμπορεύονται γεωργικά και μη γεωργικά προϊόντα.

      3. ΔΡΑΣΕΙΣ CLLD/ LEADER (η προκήρυξη αναμένεται αρχές του 2017)

Ενίσχυση γεωργών και μη γεωργών στις επιλέξιμες περιοχές για επενδύσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με ποσοστά ενίσχυσης έως και 100%

 4. ΜΕΤΡΟ 4.1- ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΛΛΕΥΣΕΙΣ- ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ (η προκήρυξη αναμένεται στα μέσα του 2017)

Δράση 1:

Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης (μηχανολογικός εξοπλισμός, εγκαταστάσεις, κ.λ.π.)

Ενισχύονται επενδύσεις που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα των εκμεταλλεύσεων. Προτεραιότητα δίνεται στον τομέα των οπωροκηπευτικών, της αιγοπροβατοτροφίας, την παραγωγή ζωοτροφών και καλλιέργειες προσαρμοσμένες στην κλιματική αλλαγή.


Προϋπολογισμούς: έως 500.000 ευρώ


 Δράση 2:

Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος


Ενισχύονται επενδύσεις που συμβάλουν στην εξοικονόμηση ύδατος και στην αειφόρο διαχείριση των υδατικών πόρων συμπεριλαμβανομένης και της αποθήκευσης του νερού σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης.


Προϋπολογισμούς: έως 150.000 ευρώ


 Δράση 3:

Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος


Ενισχύονται επενδύσεις που συμβάλλουν στην ορθή διαχείριση των κτηνοτροφικών αποβλήτων και στη στροφή προς μία γεωργία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα η οποία στηρίζεται στην αύξηση της χρήσης των ΑΠΕ.


Προϋπολογισμούς: έως 150.000 ευρώ και έως 200.000 ευρώ για διαχείριση αποβλήτων.


Ποσοστά ενίσχυσης έως 75%         

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι επενδύσεις για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών της εκμετάλλευσης- φωτοβολταικά συστήματα.

        5.ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΣΠΑ 2014-2020

 
Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ, στα οποία θα μπορούν να υποβληθούν, μεταξύ άλλων, προτάσεις για επενδυτικά σχέδια που θα αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων ελαιοτριβείων. Πρόκειται για τις εξής δράσεις:

  • "Ενίσχυση Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας"
  • "Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας"

Με τη συγκεκριμένη απόφαση, δίνονται νέες δυνατότητες απλοποιημένης αδειοδότησης περιβαλλοντικών όρων και λειτουργίας. Έτσι, με την υπαγωγή τους στην απλοποιημένη διαδικασία των ΠΠΔ, οι ελαιουργοί θα μπορούν πλέον:

  • να διαθέσουν τα απόβλητα των ελαιουργείων τους ως υδρολίπανση των ελαιώνων, που αποτελεί μια καλή περιβαλλοντική πρακτική που εφαρμόζεται εδώ και 15 χρόνια σε χώρες όπως η Ιταλία, η Πορτογαλία κ.ά.
  • να μεταφέρουν τα απόβλητα των ελαιουργείων τους, ανά περιοχή ενδιαφέροντος, σε κεντρικούς βιομηχανικούς φορείς επεξεργασίας αποβλήτων, δημιουργώντας τελικά παραγόμενα προϊόντα υψηλής ζήτησης, με μεγάλη προστιθέμενη αξία
  • να αποθηκεύουν τα απόβλητα των ελαιουργείων τους σε εδαφοδεξαμενές, όπου μέσω κατάλληλης διεργασίας να εξατμίζονται χωρίς άλλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

                  

        6. ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ

Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε Νέα- Ανακοινώσεις.


Web Design & Web Development eled Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου